Nasledovný postup popisuje ako sa vytvára značený motív v programe Corel Draw (postup je pre verziu 9) a následne súbor PLT.

Príprava motívu:

1. Vytvor nový súbor
2. Nastav kresliacu plochu na 100x100 mm.
3. Na kresliacu plochu vytvor značený motív, ktorý sa skladá buď z textu, kriviek, alebo vyplnených objektov. Na vytvárenie motívu používajte iba jednu farbu pre obrysy aj výplne (laser značí buď bledo na tmavý podklad, alebo tmavo na bledý podklad). Obrysy budú značené ako krivky s hrúbkou čiary odpovedajúcou šírke stopy laserového lúča na značenom materiále. Výplne objektov alebo textu budú nahradené sústavou rovnobežných čiar, mriežkou alebo prázdnou plochou podľa voľby pri exporte do PLT.
4. Ulož vytvorený motív.

Kontrola vytvoreného motívu:


5. Exportuj vytvorený motív do formátu PLT. File -> Export, zadaj meno súboru a typ súboru nastav na PLT (HPGL), klikni na Export -> zobrazí sa okno s tromi záložkami PEN (pero), PAGE (strana) a ADVANCED (dalšie). Vyber záložku PAGE a nastav Plotter Origin na Page centre, Scale na 100%, plotter units na 1016. Vyber záložku ADVANCED, zatrhni Weld a nastav ako budú exportované výplne: ak majú byt prázdne plochy vyber NONE, ak chceš výplň vyber buď Parallel lines alebo Crosshatch. Ak bola vybraná výpln nastav uhol sklonu čiar a ich vzdialenosť (vzdialenosť nastav tak, aby odpovedala 0.15 mm). Klikni na OK - vytvorí sa PLT súbor zvoleného mena.
6. Otvor nový súbor CDR. Importuj do neho vytvorený PLT súbor. File -> Import, vyber adresár a súbor PLT, klikni Import, pri zobrazení okna HPGL... klikni OK a ulož importovaný obrázok. Skontroluj či importovaný obrázok odpovedá vytvorenému značenému motívu. Šírku ciary nastav na 0.25 mm.